ПРЕСС-РЕЛИЗ

Ўзбекистонда иқлим ўзгариши оқибатларини юмшатиш бўйича янги лойиҳа тақдимот қилинди

16 октябрь куни Термиз шаҳрида “Ўзбекистонда иқлим ўзгариши оқибатларини юмшатиш ва мослашиш бўйича барқарор сиёсатни режалаштириш” лойиҳаси тақдимоти бўлиб ўтди ва вилоятда иқлим ўзгариши муаммоларини ўрганиш бўйича иш амалга оширилди.

Маълумотучун:“Ўзбекистондаиқлимўзгаришиоқибатлариниюмшатишвамослашишбўйичабарқарорсиёсатнирежалаштириш” лойиҳасиЛатвия ташқи ишлар вазирлигининг молиявий кўмагида “Юксалиш” умуммиллийҳаракатитомонидан Латвия маҳаллийваминтақавийбошқаруворганлариассоциациясибиланҳамкорликдаамалгаоширилмоқда.

Қайдэтилганидек, глобалиқлимўзгаришизамонамизнингэнгжиддиймуаммолариданбирибўлиб, барқарорривожланишйўлидагижиддийтўсиққаайланиббормоқда. Ўзбекистониқлимўзгаришихавфиюқорибўлгандавлатларқаторигакиради. 1880 йилданбошлабмамлакатдаўртачайилликҳарорат Цельсий бўйича 1,6 даражагаошган (13,2дан 14,8 даражагача). 2030—2050 йиллардаМарказийОсиёминтақасидаҳавоҳароратияна 1,5-3 даражагакўтарилишимумкинлиги прогноз қилинмоқда. ҲавоҳароратинингэнгкўпкўтарилишиОролбўйидакутилмоқда, чункиОролденгизинингқуришитуфайлиўзигахосмаҳаллийиқлимўзгаришлариҳамсодирбўлмоқда.

Кескиниқлимўзгаришларисувресурсларинингкамайиши, табиийофатларнингкўпайиши, қишлоқхўжалигимаҳсулдорлигинингпасайишикабижиддийхавфларниуйғотади, умуман, минтақамизнингбарқарорривожланишигатўсқинликқилади. Бундайоқибатлар, биринчигалда, аҳолинингзаифқатламларигасалбийтаъсиркўрсатмай қолмайди.

Маълумки, республикамиз аҳолисинингучданбирқисмитабиийгидрометеорологикофатлар (қурғоқчилик, сел,тошқинлар,қоркўчкилари, музлашлар, чангбўронлари юз берадиган) ҳудудлардаистиқоматқилади. Табиийки, буерлардаёғингарчиликларкўпайса, аномалсовуқёкианомалиссиқҳарораткузатилса,вазиятоғирлашишимумкин.

Ўзбекистондаэкологикхавфсизликнитаъминлаш, табиийресурсларданоқилонафойдаланиш, иқтисодиётнингтурлитармоқларигаянги, экологиктозатехнологияларнижорийэтишгақаратилганузоқмуддатлиСтратегияларқабулқилиниб, ҳаётгатадбиқэтилмоқда. Улар орасида2030 йилгачабўлгандаврдаЎзбекистоннингатроф-муҳитнимуҳофазақилишконцепцияси, Ўзбекистонсувхўжалигиниривожлантиришнинг 2020—2030 йилларгамўлжалланганконцепцияси, 2019−2030 йиллардавридаЎзбекистоннинг“яшил”иқтисодиётгаўтишстратегияси, 2019 — 2028 йиллардавридаЎзбекистондақаттиқмаишийчиқиндиларбиланбоғлиқишларниамалгаоширишстратегияси бор.

Бугунтақдимотқилинганқўшмалойиҳамаҳаллийдавлатҳокимиятиорганларисалоҳиятиникучайтириш, иқлимўзгаришинингижтимоий-иқтисодийоқибатлариҳақидажамоатчиликхабардорлигиниоширишвақарорларқабулқилишжараёнигажамоатчиликнижалбқилишорқалиЎзбекистондаиқлимўзгаришиоқибатлариниюмшатишвамослашишбўйичабарқарорсиёсатнирежалаштиришнитакомиллаштиришгақаратилган.

Лойиҳани амалга ошириш учуниккита пилот ҳудуд – БухороваСурхондарёвилоятлаританлаболинди. Ушбу ҳудудлардаиқлимхавфларидаражасинибаҳолаш,маҳаллийомилларниҳисобгаолганҳолдаиқлимўзгаришиоқибатлариниюмшатишважамиятдаижтимоий-иқтисодийхавфсизликнитаъминлашишлари олиб борилади.

Шунингдек, лойиҳа доирасида қарор қабул қилувчи ташкилотлар фойдаланиши учун иқлим ўзгаришини комплекс бошқариш ва табиий офатлар хавфини камайтириш бўйича йўриқномалар ишлаб чиқиш режалаштирилган.

“Юксалиш” умуммиллий ҳаракати матбуот хизмати