“Hayot ulash” хаyriya aksiyasi press-relizi

Insongaharqandaysuvemas, balkiiste’molqilishuchunyaroqlitozasuvkerak. Suvtanqisligiallaqachonumumbashariyekologikmuammolardanbirigaaylangan. Afsuski, bumuammoO‘zbekistondahamyaqqolsezilmoqda. So‘nggi6 yildavomidaichimliksuvisohasigadavlatbudjetidan14 trillion so‘mdanziyodmablag‘ ajratildi. Bu oldingiyillarganisbatan 6 baravarko‘p. Bu …

“Hayot ulash” хаyriya aksiyasi press-relizi Read More