Parvarishlash nafaqasi

Parvarishlashnafaqasiqaysiturdagikasallikbilanog‘riganbolalarniparvarishlayotganshaxslargaberiladi?

O‘zbekistonRespublikasiPrezidentining 2022-yil 29-apreldagi PF-128-sonli “Ijtimoiyhimoyagamuhtojaholiqatlamlarinimoddiyqo‘llab-quvvatlashgadoirqo‘shimchachora-tadbirlarto‘g‘risida”giFarmonigaasosanVazirlarMahkamasining 2011-yil 7-apreldagi 107-son qaroriga
2-ilova “Davlatpensiyasinitayinlashuchunzarurbo‘lganishstajigaegabo‘lmaganshaxslarga, yoshidanqat’iynazarishstajigaegabo‘lmagan I va II guruhnogironligibo‘lganshaxslarga, bolalikdannogironligibo‘lganfarzandibor (bo‘lgan) onalargahamdao‘zgalarparvarishigamuhtojnogironligibo‘lgan 18 yoshgachabolaningparvarishibilan band bo‘lganqonuniyvakilganafaqalartayinlashvato‘lashtartibito‘g‘risida”giNizomga 31– bob “Parvarishlashnafaqasi” kiritilgan

Ungako‘ra:

Parvarishlashnafaqasio‘zgalarparvarishigamuhtojnogironligibo‘lgan 18 yoshgachabolaningparvarishibilan band bo‘lganqonuniyvakilgaqonunchilikhujjatlaridabelgilanganmiqdorlardatayinlanadi. Bunda, parvarishlashnafaqasio‘zgalarparvarishigamuhtojnogironligibo‘lgan 18 yoshgachabolaganogironlikbelgilanganmuddatgatayinlanadi.

Qonuniyvakilgaharbiro‘zgalarparvarishigamuhtojnogironligibo‘lgan 18 yoshgachabolaningparvarishiuchunalohidaparvarishlashnafaqasitayinlanadi.

Parvarishlashnafaqasiqonunchilikhujjatlaridabelgilangankasalliklarro‘yxatigamuvofiq, O‘zbekistonRespublikasiTibbiy-ijtimoiyxizmatlarnirivojlantirishagentligitomonidanberilgannogironligibo‘lgan 18 yoshgachabolaningo‘zgalarparvarishigamuhtojligito‘g‘risidagielektronma’lumotgaasosantayinlanadi.

Parvarishlashnafaqasiqonuniyvakilga (otasi, onasi, vasiysi, homiysi, oilagatarbiyagaoluvchisi (patronat) vafarzandlikkaoluvchisi) o‘zgalarparvarishigamuhtojnogironligibo‘lgan bola 18 yoshgato‘lgunigaqadartayinlanadi.

O‘zbekistonRespublikasiPrezidentining 2022-yil 17-fevraldagi
PF-74-son Farmonibilano‘zgalarparvarishigamuhtojnogironligibo‘lgan18 yoshgacha bola parvarishibilan band bo‘lganbolaningqonuniyvakili (otasi, onasi, vasiysi, homiysi, oilagatarbiyagaoluvchisi (patronat) vafarzandlikkaoluvchisi)ga haroyda 500 000 so‘mmiqdorida bola 18 yoshgato‘lgunigaqadarnafaqatayinlanadi.

E’tiborbering, bundaparvarishlashnafaqasiO‘zbekistonRespublikasiPrezidentining 2022-yil 17-fevraldagi PF-74-son farmonigailova“O‘zgalarparvarishigamuhtojbo‘lgan 18 yoshgachabolalarningkasalliklariro‘yxati”dagi34 turdagikasallikbilanog‘riganbolalarniparvarishlayotganshaxslargaberiladi.

ParvarishlashnafaqasifuqarolarningDavlatxizmatlarimarkazlariyoki Yagona interaktivdavlatxizmatlariportaliga (my.gov.uz) qilganmurojaatlariasosidabudjetdantashqaripensiyajamg‘armasining tuman (shahar) bo‘limlaritomonidantayinlanadivato‘lanadi.

Qulmatova Xanifa

Qumqo’rg’on tuman FHDY bo’limi inspektori