Advokatura faoliyatida axborot va kommunikatsiya texnologiyalari joriy etilishining amaliy ahamiyati

So‘nggi yillarda mamlakatimizda barcha sohalarga zamonaviy axborot-texnologiyalarini joriy qilishorqaliularniraqamlashtirish, buningnatijasidaaholigaxizmatko‘rsatishsifatiniyanadakuchaytirishvabirqatorsohalarvakillarifaoliyatiningsamaradorliginioshirishbo‘yichakengqamrovliislohotlaramalgaoshirilmoqda. Bugungikundaushbuyo‘nalishdabelgilanganvazifalaramalgaoshirilishiningtizimliligivaizchilliginita’minlash, buningdoirasidaadvokaturafaoliyatigaaxborot-kommunikatsiyatexnologiyalarinijoriyqilishorqalijismoniyvayuridikshaxslargayuridikyordamko‘rsatishniyangibosqichgaolibchiqishzaruratimavjud.

Advokaturafaoliyatidaortiqchasansalorlik, byurokratiyahamdaqog‘ozbozlikkachekqo‘yish, uningfaoliyatidasudlar, huquqnimuhofazaqiluvchiorganlarvaboshqadavlatorganlaribilanelektronhujjatlaralmashinuviniyo‘lgaqo‘yishmaqsadida, shuningdek, 2022 — 2026-yillargamo‘ljallanganYangiO‘zbekistonningtaraqqiyotstrategiyasini “Insonqadriniulug‘lashvafaolmahallayili”daamalgaoshirishgaoiddavlatdasturigamuvofiqturlichora-tadbirlarningamalgaoshirilishiniqonunhujjatlaribilantartibgasolinishiDavlatimizRahbariningbusohadagiislohotlarjarayonidahamxalqimizningmanfaatlarinikoʻzlaganholdasiyosatyuritayotganiningyorqinnamunasi, desakhechmubolagʻaboʻlmaydi.

PrezidentimizShavkatMirziyoevyuritayotgansiyosatmarkazidainsonmanfaati, uninghuquqvaerkinliklarinita’minlashmaqsadimujassam. So‘nggiyillardamamlakatimizdafuqarolarninghuquqvaerkinliklarini, avvalo, jinoiytajovuzlardanhimoyaqilishningishonchlikafolatlarinita’minlashga, shuningdek, insonsha’nivaqadr-qimmatikamsitilishiga, qonuniymanfaatlaricheklanishigayo‘lqo‘ymaslikkaqaratilgankengko‘lamliishlarizchillikbilanamalgaoshirilmoqda.Davlatimizrahbarining “YangiO‘zbekistontaraqqiyotstrategiyasi” kitobidata’kidlanganidek, “YangiO‘zbekistontaraqqiyotstrategiyasimustaqiladvokaturafaoliyatinisamaralitashkiletishninazardatutadi. Sud-tergovfaoliyatidafuqarolarninghuquqlari, erkinliklarivaqonuniymanfaatlarinihimoyalashbugungikunningdolzarbvazifasidir.”

Shuningdek, fuqarolargayuridikyordamko‘rsatishjarayonlariniraqamlashtirish, advokaturasohasinisudlarvahuquqnimuhofazaqiluvchiorganlarhamdaboshqadavlatorganlarifaoliyatibilanintegratsiyaqilishninazardatutuvchi “Yuridikyordam” axborottizimiishgatushirilishihambuboradagiamaliyishlarimizningmahsulidir. Xulosaqilibaytgandashuniaytishimizmumkinki, nafaqatadvokaturasohasida, balkiboshqasohalardaolibborilayotganishlarningtagzamirida, avvalo, insonmanfaatlari, insonhuquqlarinihimoyaqilishyotadi.

Sulaymon Alikulov

Tuman FHDY bo`limi 2- toifaliinspektori