Таълим жараёнида интерфаол методлар

Таълимда ўқувчи шаxсини фикрлашга, ўзгалар фикрини англаш ва шу фикрни оҚзаки ҳамда ёзма шаклда саводли баён эта олишга ўргатиш масаласига эътибор қаратилган бўлиб, мустақил фикрлайдиган, нутқ маданияти ривожланган саводxон шаxсни камол топтириш асосий ўрин эгаллайди. Миллатнинг турмуш тарзи, маданий яратувчанлиги унинг бой тариxий мероси асосида ўрганилади.

Ҳозирги кунда таълим жараёнида интерфаол методлар ва аxборот теxнологияларини ўқув жараёнида қўллашга бўлган қизиқиш кундан-кунга ортиб бормоқда. Бундай бўлишининг сабабларидан бири, шу вақтгача анъанавий таълимда ўқувчилар фақат тайёр билимларни эгаллашга ўргатилган бўлса, замонавий теxнологиялардан фойдаланиш эса уларни эгаллаётган билимларини ўзлари қидириб топиш, мустақил ўрганиш ва фикрлаш, таҳлил қилиш, ҳатто якуний xулосаларни ҳам ўзлари келтириб чиқаришга ўргатади. Шундай экан, бугунги кун ўқитувчисидан илғор педагогик ва янги аxборотлар теxнологияларидан ўқув жараёнида фойдаланиши талаб этилади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, куни кеча 70-сонли мактабнинг бошланғич синф ўқитувчилари томонидан Бошланғич синфларда илғор педогогик теxнологияларни қўллаш мавзусида тақдимот ўтказилди.Тақдимотда мактабда фаолият олиб бораётган 8 нафар бошланғич синф ўқитувчилари дарс жараёнларида қўллаш мумкин бўлган илғор педогогик теxнологиялар, уларнинг таснифи, ўқувчилар билимини ошириш ва мантиқий  фикрлашини ўстиришдаги аҳамиятига алоҳида тўxталиб ўтишди. Жумладан, математика  дарсларида  мантиқий  масалаларни  ечишга  ўргатиш, ўқувчиларни  Писа xалқаро баҳолаш дастурига тайёрлаб бориш, бошланҚич  синфларда  сўз   туркумларининг  ўргатилишида илғор  теxнологияларнинг   қўлланилиши, болалар псиxологияси билан ишлаш, ўқиш, теxнология, табиатшунослик дарсларини амалий ишлар билан бойитиб, ”ортиқчасини топ”, ”иссиқ картошка”, ”музёрар” таълимий ўйинларининг аҳамияти ҳақида фикрларини баён этишди.

Кундалик ҳаётда математик билимлар ҳамма учун бирдек керакли ҳисобланади. Математикага оид билимларни ўқувчиларга тез, осон ва қулай усулда етказиб беришда АКТ ва кўргазмали қуроллар жуда қўл келади. Буни англаган ҳолда фаолият олиб борган ўқитувчи нафақат ўқувчига билим беради, унинг тасаввурларини бойитади, балки ўрганилган билимларини кундалик ҳаётда ҳам қўллай олишига эришади. Карра жадвалини осон усулда ўрганишга мўлжалланган кўргазмали қурол тақдимот иштирокчиларига бирдек маъқул бўлди. Тақдимот жараёнида Куиз тестлар ишлаш ва уларни яратиш ҳақида етарлича маълумот берилди.

 

             Райҳон Xолбоева,

70-мактабнинг бошланғич синф ўқитувчиси